پانزده تیم شرکت کننده در سه گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در مسابقات حضور دارند که از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهند شد.
*گروه بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: تایلند، هنگ کنگ، اندونزی و ماکائو
گروه B: مالزی، ویتنام، چین تایپه و بنگلادش
گروه C: ژاپن، چین، بحرین و لبنان
گروه D : ایران، ازبکستان و ترکمنستان
گفتنی است، برنامه مرحله گروهی این رقابتها به شرح زیر است:
*چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه
ویتنام- چین تایپه- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی- ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
هنگ کنگ- اندونزی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
مالزی- بنگلادش- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران
تایلند- ماکائو- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران

*پنجشنبه۱۳ اردیبهشت ماه
چین- بحرین- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
ترکمنستان- ایران- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی -ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران
ژاپن- لبنان- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران

*جمعه۱۴- اردیبهشت ماه
بنگلادش- ویتنام- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
ماکائو- هنگ کنگ- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
چین تایپه-مالزی- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران
اندونزی- تایلند- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران

*شنبه۱۵ اردیبهشت ماه
لبنان- چین-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
ازبکستان-ترکمنستان- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران
بحرین- ژاپن- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران

*یکشنبه۱۶ اردیبهشت ماه
مالزی- ویتنام-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
چین تایپه- بنگلادش-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
اندونزی- ماکائو- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران
تایلند- هنگ کنگ- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران

*دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه
ژاپن-چین تایپه-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
بحرین- لبنان-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی-ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران
ایران- ازبکستان- ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی-ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران